Skip to content

Brandskyddsarbetet styrs i huvudsak av tre delar:

 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Grundidén är att alla verksamheter ska säkerställa en trygg arbetsplats för de anställda och verksamhetens påverkan på omgivande miljö.

Kortfattat innebär det att de ansvariga cheferna (VD och de som fått delegering) är ålagda att göra riskanalyser av alla specifika risker, införa relevanta skyddsåtgärder samt säkerställa utbildning av alla anställda. Det innefattar även ansvar för att löpande uppdatera riskanalyser, skyddsåtgärder och utbildning.

Tillsynen sker av Arbetsmiljöverket och vid olyckor även polismyndigheten om händelsen anses bryta mot lagen.

Påföljderna vid regelbrott är i regel böter men även fängelse för grova överträdelser.

Utdrag av föreskrifterna finns nedan.

Utdrag från lagtexterna som styr hanteringen kring Litium

Lagen om skydd om olyckor

Kapitel 2

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Tolkning: Rätt släckmedel och utrustning för att förhindra brand och rökspridning. För att kunna vidta åtgärder krävs utbildning, information och övning

Systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Arbetsmiljölagen

Lagtext som styr hanteringen av Li -jonbatterier

Arbetsmiljölagen, AML

Ansvar: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl. (Paragrafen ändrad genom 2002:585)

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.

Tillsyn

Arbetsmiljöverket

Tillsynsmyndighet har rätt att efter anfordran erhålla de upplysningar, handlingar och prov samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsyn enligt denna lag.

Påföljder

1 § Påföljd
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 7 eller 8 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

Sanktionsavgift


Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 1–8 §§. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 och högst 1 000 000 kronor. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand.
Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa
skador till följd av brand.

Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen.

1. Ansvar

Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavaren (den som bedriver verksamheten). Om ägaren och nyttjanderättshavaren inte är densamme är det viktigt att ansvarsfördelning är grundligt klarlagd. Huvudansvaret för brandskyddet vilar
alltid på högste chefen i organisationen på samma sätt som ansvaret för arbetsmiljön gör.

3. Utbildning

Utbildningsplan

För varje företag/verksamhet bör det finnas en utbildningsplan som beskriver vilka utbildningar och övningar de olika personalkategorierna ska genomgå och med vilka intervaller. Utbildningsplanen bör också beskriva vad som ingår i respektive utbildning.

Utbildning/information för nyanställda

Inom två veckor från nyanställning bör introduktionsutbildning vad avser brandskydd och utrymning genomföras för alla nyanställda inklusive vikarier och praktikanter.

Utbildningen/informationen bör innehålla:

 • Handlingsplaner och rutiner
 • Utrymningsplaner
 • Genomgång av lokaler med avseende på utrymning, brand
 • Skydd och släckutrustning

Särskilda risker

Nedan redovisas exempel på risker eller situationer där rutiner bör finnas beroende på vilken verksamhet som bedrivs:

 • Hantering av brandfarlig vara
 • Hantering av övriga kemikalier
 • Arbete i laborationslokaler
 • Arbete i verkstad
 • Truckladdningsplats
 • Rökning
 • Hantering av sopor/avfall/kemikalierester
 • Heta arbeten